GDPR

 

Vad vi sparar och hur länge

 
 

Vår integritetspolicy

Vilken information sparas

Hur sparas informationen

Vad är Cookies

Vad innehåller de filer som kallas cookies och varför behöver de finnas.

Integritetspolicy

Wan2Lan värnar om din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs din rätt till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter.

Wan2Lan tillhandahåller programvara och tjänster till privata och offentliga företag (kunder). Vi följer europeisk dataskyddslagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Alla viktiga beslut avseende integritet inom Wan2Lan fattas på en företagsnivå som övervakas av dataskyddsombudet.

Denna integritetspolicy finns på vår hemsida wan2lan.se och längst ner på Wan2Lan´s samtliga webbplatser.

Omfattning och samtycke

Denna integritetspolicy gäller alla Wan2Lans affärsprocesser och Wan2Lans samtliga webbplatser, domäner, mobila lösningar, molntjänster och nätverk samt alla webbplatser som går under Wan2Lans varumärke (Wan2Lans webbplatser). Tjänstespecifika tillägg finns i användarvillkoren, avtal om behandling av personuppgifter eller liknande information för den aktuella tjänsten.

Integritetspolicyn innehåller information om den personuppgiftsbehandling som Wan2Lan utför och där Wan2Lan fastställer ändamålet och medlen för behandlingen (Wan2Lan agerar som personuppgiftsansvarig). Den innehåller även information om personuppgiftsbehandling som Wan2Lan utför på uppdrag av våra kunder i enlighet med deras instruktioner (kunden är personuppgiftsansvarig och Wan2Lan är personuppgiftsbiträde).

Personuppgifter är sådan information som kan identifiera dig som person, till exempel din e-postadress, din hemadress eller ditt telefonnummer. Vi behöver behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Använd inte Wan2Lan webbplatser eller våra tjänster om du inte samtycker till hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Personer vars personuppgifter vi behandlar

 
Wan2Lan behandlar personuppgifter om arbetssökande och kontaktpersoner eller programanvändare med koppling till våra kunder. Vi behandlar även personuppgifter om personer som utgör potentiella kunder (leads) och som kontaktar oss via Wan2Lans webbplatser eller andra kanaler. Vår policy avseende detta beskrivs i avsnittet om personuppgiftsansvarig.

Vi behandlar även personuppgifter för våra kunders räkning där kunden är ansvarig. Vår policy avseende detta beskrivs i avsnittet om personuppgiftsbiträde.

I denna integritetspolicy kan registrerade personer även kallas enbart personer eller du.

Wan2Lan som personuppgiftsbiträde

 
Wan2Lan tillhandahåller flera olika tjänster till våra kunder. Merparten av våra tjänster inbegriper behandling av kundernas uppgifter, däribland deras personuppgifter. Ändamålet med behandlingen bestäms av våra kunder och inte av Wan2Lan. Detta innebär att kunden är personuppgiftsansvarig. I dessa fall agerar Wan2Lan som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna för kundens räkning och enligt dennes instruktioner. Relationen mellan kunden som personuppgiftsansvarig och Wan2Lan som personuppgiftsbiträde ska regleras i ett avtal om behandling av personuppgifter.
 

Kundens och Wan2Lans skyldigheter

När kunden agerar som personuppgiftsansvarig ska kunden, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, säkerställa att rättsliga grunder finns för behandling av personuppgifterna. Kunden ska dessutom bedöma och fastställa ansvarighet för de risker som de registrerade löper i och med behandlingen av deras personuppgifter. En annan viktig aspekt av kundens skyldighet som personuppgiftsansvarig är att tillhandahålla relevant information till de registrerade.

Wan2Lan är en naturlig del av kundernas skyldigheter som personuppgiftsansvariga, i den mening att Wan2Lans tjänster ingår i den behandling av personuppgifter som kunden måste säkerställa uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning. Därmed måste vi, när Wan2Lan behandlar personuppgifter för kundernas räkning, göra det i enlighet med den dataskyddslagstiftning som gäller för personuppgiftsbiträden.

Kunden och Wan2Lan måste kort sagt samarbeta för att säkerställa de registrerades integritet. Wan2Lan ska tillhandahålla den information som krävs för att kunden ska kunna uppfylla tillämplig dataskyddslagstiftning.

Underleverantörer och överföring av personuppgifter

 
Wan2Lan anlitar underleverantörer för att behandla personuppgifter och kan för detta ändamål komma att överföra dina eller våra kunders uppgifter utanför EU. Dessa underleverantörer är vanligen leverantörer av molntjänster eller andra datalagringstjänster.

När underleverantörer används ingår Wan2Lan ett avtal med underleverantörerna om behandlingen av personuppgifter i syfte att skydda dina personliga rättigheter och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra kunder. I de fall underleverantörer befinner sig utanför EU säkerställer Visma att det finns rättsliga grunder för sådana internationella överföringar å dina eller våra kunders vägnar, bland annat genom att tillämpa principerna i ”Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA” eller genom att använda EU:s typklausuler.

Wan2Lan använder sig av ett antal strategiska externa tredje parter för att stödja våra affärsprocesser och tillhandahålla våra molntjänster. Dessa tredje parter omfattar, men är inte begränsade till:

– Oracle (US), leverantör av Eloqua som marknadsautomatiseringsverktyg

– Google (US), leverantör av vår e-post, kontorsautomatisering och fillagringslösning

– Confirmit (N och US), leverantör av vår Voice of the Customer-lösning

– Super Office (N), leverantör av vårt valda CRM-system

– Lithium (NL och US), leverantör av plattformar för användarforum som Visma Community

– Microsoft Azure (US), leverantör av teknisk plattform för våra molntjänster

– Amazon (IR och US), leverantör av teknisk plattform för våra molntjänster

Mer information om Wan2Lans underleverantörer finns på Wan2Lan Trust Center, i de tjänstespecifika villkoren eller i ett särskilt avtal om behandling av personuppgifter. Du kan när som helst begära en förteckning över och mer detaljerad information om Wan2Lans underleverantörer, däribland dokumentation kring de rättsliga grunder för internationella överföringar som nämns ovan.

Ändringar till denna policy

 
Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera den ändrade policyn här, med datum för ändringen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom policyn. Vid betydande ändringar av vår policy som förändrar våra integritetsprinciper väsentligt kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats och/eller i våra sociala medier innan ändringen träder i kraft.

Denna integritetspolicy uppdaterades den 06 Maj 2020.

Kontakta oss

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Vid synpunkter eller frågor avseende vår integritetspolicy, olösta problem avseende integritet och användning av personuppgifter som vi inte har hanterat på ett tillfredsställande sätt, eller avseende eventuella överträdelser som rör din integritet, du kan kontakta oss via formuläret på den här sidan. Du kan också skicka in dem per post till Wan2Lan AB, Data Protection Officer, Electrum PL 222, 164 40,  KISTA, Sverige.

Vi behandlar din begäran och eventuella klagomål konfidentiellt. Vår representant kommer att kontakta dig för att hantera eventuella problem och beskriva de alternativ som finns för att åtgärda dessa. Vi strävar efter att åtgärda klagomål inom rimlig tid och på lämpligt sätt.